「bluemonday」の脆弱性情報

CVSS v27.5 CVSS v39.8
更新日 : 2022/09/29 07:54
Go および Python 用 bluemonday sanitizer には、入力確認に関する脆弱性が存在します。
CVSS v24.3 CVSS v36.1
更新日 : 2021/11/30 08:58
bluemonday には、クロスサイトスクリプティングの脆弱性が存在します。